Σάββατο 16 Απριλίου 2011

Ενοικιάσεις παραλιών του Δήμου Τήνου

Ο Δήμος Τήνου ενημερώνει το κοινό ότι νοικιάζει παραλίες στην περιφέρεια της νήσου Τήνου, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία: Στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ: Θέση 1.- Περιοχή «ΚΑΛΑΜΙΑ». Θέση 2.- Περιοχή «Αγκάλη». Θέση 3.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ – ΒΡΕΚΑΣΤΡΟ». Θέση 4.- Περιοχή «ΑΓ. ΦΩΚΑΣ». Θέση 5.- Περιοχή «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ». Θέση 6.- Περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΟ».

Στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ: Θέση 1η – Περιοχή«ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ». Θέση 2η - Περιοχή «ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ»: Θέση 3η: - Περιοχή «ΟΡΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ - ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ». Θέση 4η: - Περιοχή «ΑΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ». Θέση 5η: - Περιοχή «ΛΕΙΒΑΔΑ». Θέση 6η:- Περιοχή «ΚΙΟΝΙΩΝ – ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟ».
Διάρκεια Μισθώσεως: από υπογραφής μισθωτηρίου μέχρι 31-12-2011. Προϋποθέσεις συμμετοχής: α) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων στη δημοπρασία έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, β) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ του Δήμου, σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) επί του ανωτέρω ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζομένου στα μισθώματα ενός έτους, ως εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία, γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δ) Βεβαίωση ότι ο συμμετέχων δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Τήνου και ε) Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα τους. Η δημοπρασία θα γίνει στις 21 Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 έως 12.00 και ανά μισή ώρα για κάθε παραλία ως άνω, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Μεγαλόχαρης 24), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, όπως αυτή έχει ορισθεί με την με αριθ. 06/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφορές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 3 Μαΐου 2011, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Τήνου (αρμόδιος κ. Βασίλειος Φόρτωμας τηλ. 22833 60142), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δείτε την πλήρη ανακοίνωση εδώ.
Επιμέλεια Νίκος Φώσκολος

Η Τηνιακήonline - www.tiniaki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε Ελεύθερα την απόψή σας

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...